Financien

 

Verkorte staat van baten en lasten over het boekjaar 2020 

 

Cornelia-Stichting 2020 Euro (afgerond)
Baten  
Inkomsten onroerende zaken    940.000
Inkomsten uit effecten  148.000
Rente              1.000
Totaal 1.098.000
   
Lasten  
Kosten onroerend goed    481.000
Donaties en structurele verplichtingen     613.000
Effectenbeheer en algemene kosten       -123.000
Totaal 971.000
   
Saldo voor ongerealiseerde koersresultaten     118.000 

 

De geografische verdeling van de schenkingen (aantallen aanvragen) was als volgt:

Friesland (17 %), Rest van Nederland (74%), Buitenland (9%).

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, doch slechts een onkostenvergoeding welke hoofdzakelijk bestaat uit reiskosten.