Beleidsplan

CORNELIA-STICHTING 2014

KERNPRINCIPES

Het vermogen van de Cornelia-Stichting, (“Cornelia”of “Stichting”), gevestigd te Beetsterzwaag, bestaat uit vastgoed (o.a. woningen, boerderijen, landerijen, bossen en natuurterreinen, hoofdzakelijk in Beetsterzwaag) alsmede een effectenportefeuille. De (fluctuerende) opbrengsten van de bezittingen worden besteed aan allerlei vormen van zorg, ondersteuning en onderzoek ten behoeve van kinderen en jongvolwassenen met een beperking, bij voorkeur in Friesland, (Noord) Nederland en zo nu en dan in het buitenland.

Hierbij gelden een viertal uitgangspunten bij de beoordeling door het bestuur:

  • het betreft een project (in principe eenmalig), in bijzondere gevallen een individu.
  • geen exploitatiekosten; geen voor de overheid subsidiabele kosten.
  • in beginsel geen projecten, die gericht zijn op noodhulp.
  • het project kan -eventueel via bekende contacten- door Cornelia-Stichting worden begeleid, althans er kan toezicht worden gehouden op de voortgang.

Het Bestuur beslist over de aanvragen, met uitzondering van aanvragen kleiner dan € 1.000,-, waarover de Gemachtigde afzonderlijk kan beslissen.

 

BELEID

Friesland

Aanvragen uit Friesland genieten de voorkeur van de Stichting. Het streven is, om de aanvragen vanuit deze Provincie in relatieve betekenis te laten toenemen. Dit kan worden gerealiseerd door het nog verder intensiveren van onze contacten met de belangrijkste potentiele aanvragers.

De Provincie ervaart zelf momenteel als de  grootste problemen op het gebied van kinderen en jongvolwassenen: loverboys (onder meer de Stichting Fier) en zwerfjongeren. (laatstgenoemde zijn vaak psychiatrisch patiënt). Cornelia overweegt initiatieven op die terreinen financieel ondersteunen.

(Noord) Nederland

De Cornelia-Stichting onderhoudt rechtstreeks contact met aanvragende partijen en werkt daarnaast samen met de andere vermogensfondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben en actief zijn op het gebied van kinderen met een beperking.

In het werkgebied van Cornelia zijn vele en diverse partijen actief; Cornelia onderscheidt zich door een breed aanbod: individuele gevallen en Stichtingen, geestelijke en lichamelijke beperkingen, sport/vakantie en beschermd of aangepast wonen/werken/vervoer, vroege kinderleeftijd en jongvolwassenen, preventie en verzorging in de laatste levensfase en, als een van de weinigen, ook buitenland, research en ontwikkeling.

Proactieve  benadering van sector (Noord) Nederland

  1. Co-financiering. Gebleken is, dat met name de grote, maar ook sommige kleine fondsen open staan voor het concept van co-financiering. Kort gezegd houdt dit in, dat het desbetreffende fonds een aantal participanten zoekt omdat het project voor haar te groot is. Voor de participerende fondsen is het voordeel, dat een collega-fonds de aanvraag al positief heeft beoordeeld. Aanvragen om als co-financier op te treden vertonen bij Cornelia een stijgende tendens. Er zijn wel een aantal randvoorwaarden om als co-financier op te treden, de belangrijkste is dat het een duidelijk afgebakend project is en het aantal co-financiers overzichtelijk is, zodat Cornelia zichtbaar blijft.
  2. Aanvraag.nl. Deze site is het startpunt voor het indienen van aanvragen voor financiële steun bij een of meerdere van de volgende fondsen:  (1 ) Johanna Kinderfonds, (2)  Revalidatiefonds, (3)  NSGK, (4)  VSB Fonds, (5)  Skanfonds, (6)  Fonds verstandelijk gehandicapten. Cornelia zal onder de aandacht brengen van deze partijen, in wat voor soort projecten wij zijn geïnteresseerd. In elk geval kunnen Friese projecten naar ons worden toegespeeld.
  3. Patiëntenkoepels. In eerste instantie is contact gezocht met de Vereniging Samenwerkende Ouder – en Patiëntenorganisaties (VSOP) en daarna met andere koepelorganisaties.
  4. Kinderziekenhuizen en kinderafdelingen van ziekenhuizen zijn de afgelopen jaren benaderd via persoonlijke contacten van bestuursleden. Ook dit zal systematisch worden uitgewerkt.

Buitenland

Voor wat betreft buitenlandse aanvragen is het beleid om selectief te blijven. Het is vaak moeilijk om projecten goed te analyseren. Onze projecten betreffen thans bijna uitsluitend situaties, waarin we de initiatiefnemers direct of indirect, kennen en waar  controle achteraf op de besteding van de toegekende gelden mogelijk is. Relatief nemen de donaties aan buitenlandse projecten  af.

Vermogensbeleid

Het vermogensbeleid is primair gericht op het in-standhouden van een kernvermogen, om daarmee voor de lange termijn de verwerving van voldoende beleggingsopbrengsten te garanderen.

Belegginsbeleid

ABN-AMRO Groningen afdeling Charitas Banking adviseert over de portefeuille. Belangrijkste uitgangspunten zijn, dat het aandelenbelang zich zal bewegen in de bandbreedte 30%-35% en dat de obligaties een rating hebben van  tenminste investment grade. Teneinde duidelijkheid in het beleggingsbeleid te krijgen is een Beleggingsstatuut door het bestuur vastgesteld.

Landerijen

Het beheer over de landerijen is door het bestuur van de Cornelia-Stichting opgedragen aan de rentmeester, de heer ing. A. Bergsma, van Hooghiemster taxatie & advies te Grou. De inkomsten bestaan uit (erf) pachtopbrengsten, huren van woningen en Provinciale -subsidies ten behoeve van natuurterreinen. Deze subsidies worden in de exploitatie rekening opgenomen, voor zover zij geen compensatie vormen voor de waardedaling van de grond. In dat laatste geval zullen zij aan het vermogen worden toegevoegd

Uitkeringsbeleid.

Ten aanzien van inkomsten uit hoofde van agrarische activiteiten (o.a. (erf) pachten, huren en beheersubsidies voor de natuurterreinen) geldt dat zij, na aftrek van kosten integraal kunnen worden uitgekeerd. Voor het overige vermogen (aandelen, obligaties en liquiditeiten) is gekozen voor een percentage van 3% van dit vermogen dat jaarlijks beschikbaar is voor de totale uitgaven van de Stichting, inclusief kosten. Omtrent de verwachte baten en lasten stelt het bestuur jaarlijks een begroting vast.

Met enige regelmaat wordt door het Bestuur bekeken in hoeverre dit uitkeringspercentage voldoet en kan het indien nodig worden bijgesteld. Het is echter nadrukkelijk  de bedoeling dat gekozen wordt voor een langjarig beleid en dat bijstelling van het uitkeringspercentage slechts in bijzondere omstandigheden zal geschieden.

Het Bestuur wordt ondersteund door de Rentmeester die optreedt als Chef de Bureau en zorg draagt voor het financiële beheer. Tevens bereidt hij de projecten voor waar het Bestuur zijn goedkeuring aan moet verlenen.

Kwaliteit en controle

Toezegging van projectsubsidie geschiedt uitsluitend op grond van een dossieronderzoek. De intensiteit van dit onderzoek hangt af van de complexiteit van de aanvraag en het gevraagde bedrag.

In beginsel worden projectsubsidies pas uitbetaald als de financiering van het project rond is en aan alle formele vereisten is voldaan.

Binnen Nederland wordt een deel van de projecten bezocht tijdens de looptijd of na afronding (in het kader van evaluatie of als werkbezoek).

Het Bestuur wordt ondersteund door de Rentmeester die optreedt als Chef de Bureau en zorg draagt voor het financiële beheer. Tevens bereidt hij de projecten voor waar het Bestuur zijn goedkeuring aan moet verlenen.

Schenkingen

 Jaarlijks worden de directe opbrengsten en kosten begroot en wordt bepaald welk bedrag voor het doen van schenkingen beschikbaar is. In de boekjaren 2007 tot en met 2011 is aan goede doelen meer gegeven dan aan beschikbare middelen binnenkwam. Na een inflatiecorrectie van afgerond € 140.000 was er bijna  € 2,3 miljoen beschikbaar voor schenkingen en structurele verplichtingen voor de bovengenoemde periode. Werkelijk werd een totaalbedrag van ruim € 3,2 miljoen (135,5%) aan schenkingen besteed.

Beloning beleidsbepalers

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De uit hoofde van hun functie gemaakte kosten worden door de stichting gecompenseerd.

 

Beetsterzwaag, februari 2014

Terug naar boven